پرورش هوش هیجانی در بزرگسالان و کودکان (Emotional Intelligence)

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

فصل اول: مقدمات پرورش هوش عاطفی/هیجانی
تعریف چهاررکن اصلی هوش هیجانی
نوشتن اهداف
آشنایی با سیستم عصبی و سیر تکاملی آن
تفاوت احساس و هیجان
فصل دوم: مهارت خودآگاهی و دیگر آگاهی احساسی (درک صحیح نوع و معنای احساس)
شناخت احساسات
آکاهی از احساسات
بیان احساسات
استفاده متمرکز و فعالانه از حواس پنجگانه
دیدن، لمس کردن و شنیدن فعالانه به زبان بدن
پرسیدن سوال و ثبت دقیق احساس با کلمه ها (گفتن با صدای بلند یا نوشتن)
فصل سوم: مهارت خود مدیریتی (دیدن ابعاد مخفی احساس):
– مهارتهای آرام سازی
Using Relaxation Techniques
مهارت پذیرش و فضا داد –
Using Coping Thoughts
-تمرین واقع بینی (گذر از خوشبینی و بدبینی)
– گفتگوی همدلانه: Empowered Conversations
Unleashing the Compassionate Voice
– خشم سالم
Anger and Healthy Aggression
-مهارت مخالفت سازنده
Disagreeing Constructively
– شجاع باشید بدون توهین امیز بودن
Being Zealous without Being Offensive
مهارت ارتباط کلامی و غیر کلامی: (مهم آنچیزی نیست که میگویی، مهم “چگونه” گفتن است)

Show More

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Be the first to know about NEW classes and receive EXCLUSIVE coupons!

Be the first to know about NEW classes and receive EXCLUSIVE coupons!

You have Successfully Subscribed!