پرورش هوش هیجانی در بزرگسالان و کودکان (Emotional Intelligence)

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

فصل اول: مقدمات پرورش هوش عاطفی/هیجانی
تعریف چهاررکن اصلی هوش هیجانی
نوشتن اهداف
آشنایی با سیستم عصبی و سیر تکاملی آن
تفاوت احساس و هیجان
فصل دوم: مهارت خودآگاهی و دیگر آگاهی احساسی (درک صحیح نوع و معنای احساس)
شناخت احساسات
آکاهی از احساسات
بیان احساسات
استفاده متمرکز و فعالانه از حواس پنجگانه
دیدن، لمس کردن و شنیدن فعالانه به زبان بدن
پرسیدن سوال و ثبت دقیق احساس با کلمه ها (گفتن با صدای بلند یا نوشتن)
فصل سوم: مهارت خود مدیریتی (دیدن ابعاد مخفی احساس):
– مهارتهای آرام سازی
Using Relaxation Techniques
مهارت پذیرش و فضا داد –
Using Coping Thoughts
-تمرین واقع بینی (گذر از خوشبینی و بدبینی)
– گفتگوی همدلانه: Empowered Conversations
Unleashing the Compassionate Voice
– خشم سالم
Anger and Healthy Aggression
-مهارت مخالفت سازنده
Disagreeing Constructively
– شجاع باشید بدون توهین امیز بودن
Being Zealous without Being Offensive
مهارت ارتباط کلامی و غیر کلامی: (مهم آنچیزی نیست که میگویی، مهم “چگونه” گفتن است)

Show More

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Be the first to know about NEW classes and receive EXCLUSIVE coupons!

Be the first to know about NEW classes and receive EXCLUSIVE coupons!

You have Successfully Subscribed!